Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
 
           การดำเนินงานและการให้บริการภายใต้นโยบายของทางบริษัท แนะนำให้ ผู้ขอรับบริการควรพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ให้บริการ ดังนั้นผู้ขอรับบริการควรอ่านระเบียบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ก่อนการขอรับบริการเพื่อสิทธิและประโยชน์ก่อนเข้ารับบริการ
           เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยอมรับของทางผู้ขอรับบริการ ภายหลังที่มีการทำเรื่องขอใช้บริการตามที่มีการโอนค่าบริการและลงทะเบียนการซื้อขายเสร็จสิ้นแล้วทุกกรณี โดยมิต้องแถลงหรือแจ้งข้อมูลการยกเลิกหรือทักท่วงที่ไม่ตรงกันในภายหลังขอรับบริการ
  • ผู้ขอรับบริการของ Target ads จะต้องไม่เป็นสินค้าหรือบริการต้องห้ามที่ก่อให้เกินความเสียหายต่อส่วนรวม หรือผิดต่อจริยธรรมของสังคม ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
  • Target ad เป็นเพียงสื่อกลางในการทำโฆษณาออนไลน์ เพื่อการส่งเสริมการขายหรือการบริการ หากมีโฆษณาอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกโฆษณานั้น ๆ ออกจากระบบ หรือแก้ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
  • Target ad เน้นการให้บริการแสดงโฆษณา แบบสุ่ม Random ภายในกลุ่ม target เดียวกันในแต่ละกลุ่มโฆษณาของระบบ ดังนั้นโฆษณาของผู้รับบริการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงในกลุ่ม target ที่ได้ระบุไว้ ในอัตราที่เท่าเทียมกัน
  • การให้บริการงานโฆษณาจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้ขอรับบริการได้ทำการชำระค่าบริการเข้าระบบครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วเท่านั้น
  • อัตราค่าบริการทางบริษัทขอสวงนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงิน เนื่องจากการให้บริการนี้เป็นการโฆษณา ผลลัพธ์ของการโฆษณาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
  • ทางบริษัทฯ จะคือค่าโฆษณาให้กับท่าน ในกรณีที่โฆษณาไม่ถูกอนุมัติภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่านชำระค่าบริการ สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิตทางบริษัท ฯ จะคือค่าโฆษณาหลังจากหักค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วเท่านั้น
  • เมื่อโฆษณาของผู้รับบริการสิ้นสุดการแสดงโฆษณาแล้ว ระบบการเข้าเช็คสถิต ยังคงสามารถเข้าตรวจสอบได้
    หลังสิ้นสุดการแสดงแล้ว 1 เดือน
 
 
Ads Im: 0