Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
 

                Target Ads เป็นบริการที่มุ่งสรรหาผู้เป็น Partners ที่มีรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ตรงกลุ่ม Target มีเนื้อหาที่ดี สอดคล้องกับการให้บริการกระจายโฆษณาที่ตรงกลุ่ม target มากที่สุด ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการเข้าร่วมเป็น Partners ทางบริษัทฯ แนะนำให้ผู้สนใจพิจารณาเงื่อนไข ข้อตกลงการเป็น Partners ฉบับนี้ให้ระเอียดเสียก่อนการสมัครและเข้าร่วมบริการกับเรา เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่านเอง
                ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการยอมรับการเป็นตัวแทนผู้เผยแพร่ภายหลังได้มีการสมัครเข้าร่วมเป็น Partners ภายในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะถือว่าท่านได้ทำการอ่านข้อมูลและเงื่อนไข รวมถึงการยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
  • ทุกการสมัครเข้าร่วมการเป็น Partners ผู้เผยแพร่การวางโฆษณา ร่วมกับ Target Ads จะต้องมีเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดี และสอดคล้องกับกลุ่ม Target ที่ทางบริษัทต้องการ ต้องไม่เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับสังคม หรือผิดจริยธรรมและคุณธรรม
  • ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิในการอนุมัติ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราในกรณีที่มีการสมัครเข้าระบบ
  • ในการเข้าร่วมเป็นผู้เผยแพร่โฆษณา Target Ads ผู้สมัครจะต้องมีการนำ code ไปวางเพื่อทำการทดสอบเข้าระบบ โดยผ่านการวิเคราะห์ผลจากสถิติการแสดงโฆษณา เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้จึงจะทราบผลแถลงการถือครองหุ้นได้ โดยเริ่มต้นระบบ จะมีอยู่แล้ว 1 หุ้น
  • Partners คือองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งที่สามารถมีเว็บในเครือไม่จำกัด มีการวางโฆษณาได้ตามเหมาะสม โดย Partners สามารถบริหารจัดการได้เอง ซึ่งมีผลต่อการถือครองหุ้นเช่นกัน ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผล
  • ในการสมัครเข้าระบบผู้เผยแพร่โฆษณา Target Ads ข้อมูลที่ทางบริษัทได้รับต้องเป็นข้อมูลตามจริงและสามารถติดต่อได้อีกทั้งยังเป็นปัจจุบันที่สุด หากมีการตรวจสอบใดที่พบการแถลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯขอสงวนการจ่ายรายได้ทั้งหมด
  • Partners จะสามารถเห็นรายได้การเข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้เผยแพร่โฆษณาได้จากการเข้าระบบเท่านั้น
  • Partners จะต้องเก็บรักษา password การเข้าระบบ รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีการเปิดเผยที่ใด
  • Partners จะได้รับการค่าประกันรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 500 หรือตามที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัทฯ เท่านั้น


 
 
Ads Im: 0