Username:
Password:
ลืมรหัสผ่าน

 
 

กรุณาอ่านนโยบายและข้อตกลงก่อนทำการสมัคร เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

เพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงโฆษณาเกิดความเสียหาย

เจ้าของเว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามกฎนี้ อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขการอนุมัติ
 1. ต้องกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วน
 2. หลังจากทางเว็บไซต์ได้ทำการสมัครเข้ามาในระบบแล้ว ทางบริษัทฯจะพิจารณาและทำการแจ้ง E-mail กลับไปยังเจ้าของเว็บไซต์ภายใน 1-2 สัปดาห์
 3. หลังจากที่บริษัทฯได้ทำการอนุมัติแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่ง Code โฆษณาไปที่ E-mail ที่ท่านได้สมัครมาในระบบ หรืออีกทางหนึ่งท่านสามารถเข้าไปในระบบ เพื่อเข้าไปรับ Code ในการติดตั้งโฆษณาได้ด้วยตัวเอง
กฏและเงื่อนไขสำหรับเจ้าของเว็บไซต์
 1. ห้ามใช้หรือเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหรือบังคับให้มีการคลิกโฆษณาโดยอัตโนมัติ หากทางบริษัทฯตรวจพบขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ID ของท่านทันที
 2. ห้ามนำ ID ไปวางในเว็บอื่นๆนอกเหนือจากเว็บที่ท่านได้ทำการสมัครเข้ามาในระบบก่อนได้รับอนุญาต หรือหากมีการนำไปวางที่เว็บอื่นๆในเครือเพิ่มเติม ต้องทำการแจ้งชื่อเว็บมาด้วยทุกครั้งก่อนที่จะนำ Code ไปวางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเว็บไซต์และพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากมีการตรวจพบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับโฆษณาและ ID ของท่านเพื่อตรวจสอบทันที
 3. ห้ามทำการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยน Code โฆษณาของ Nipa ที่ส่งผลต่อทราฟฟิคและการแสดงผลของโฆษณา
 4. ห้ามคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ของท่าน หรือ สนับสนุนให้บุคคลอื่นๆคลิก ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น การโพสต์ข้อความขอให้ช่วยคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ของท่านเองหรือบนเว็บไซต์อื่นๆ, ช่วยคลิกเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ หรือเพื่อการกุศลใดๆ รวมไปถึงสื่อ Social Network, E-mail หรือสื่อประเภทอื่นๆ คลิกที่เกิดจากการคลิกซ้ำของท่านจะถูกหักออกจากสถิติ และหากมีจำนวนการคลิกประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาจจะนำไปสู่การยกเลิก ID ของท่านทันที
 5. ห้ามพยายามทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของท่านเข้าใจผิดและคลิกที่โฆษณาโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยการวางโฆษณาของเราไว้ใต้พาดหัวข่าว หรือใต้หัวข้อที่นำเสนอ

  ** เราและผู้ลงโฆษณาของเรายินดีจ่ายเฉพาะการคลิกของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่สนใจโฆษณาของเราอย่างแท้จริงเท่านั้น **

 6. ห้ามพยายามเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์ให้มีลักษณะเดียวกันกับโฆษณาของเราหรือวางโฆษณาของเราไว้ รวมกับเนื้อหาหรือวีดีโอที่ทำให้ยากที่จะเห็นความแตกต่างว่าข้อมูลใดคือโฆษณา ข้อมูลใดคือเนื้อหาหรือวีดีโอบนเว็บไซต์
กฏและเงื่อนไขลักษณะการวางโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์
 1. ไม่อนุญาตให้วางโฆษณาที่มีลักษณะลอย (floating) หรือที่มีลักษณะบดบังเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ การวางโฆษณาในลักษณะดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ จะทำให้เป็นการรบกวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทำให้เกิดอัตราการคลิกโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจจะเกิดจากการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์พยายามปิดหน้าต่างโฆษณา เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ลงโฆษณาโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ รวมถึงอาจส่งผลให้ ID ของท่านถูกระงับทันที
 2. ไม่อนุญาตให้วางโฆษณาที่มีการปรับแต่งให้มีลักษณะเลื่อน (Sliding) หรือ Pop up รวมถึงปุ่ม Close เพื่อกดปิดโฆษณา การวางโฆษณาลักษณะนี้อาจส่งผลทำให้เกิดคลิกพลาดจากการเปิดเข้าชมเว็บไซต์บน Smartphone ได้ ยกเว้นกรณีที่ได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่และมีการยินยอมให้วางในลักษณะดังกล่าวแล้ว
 3. ไม่อนุญาตให้วางโฆษณาในหน้าเว็บเปล่า ๆ ที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลย หรือหน้าเว็บที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงโฆษณาของ Nipa เท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้วางโฆษณาชิดกับปุ่ม รูปภาพ หรือเนื้อหาที่ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เกิดการสับสนและอาจก่อให้เกิดการคลิกพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจได้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องวางในตำแหน่งดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและหาแนวทางปรับเปลี่ยนร่วมกัน
 5. ข้อความโฆษณาของลูกค้าจะต้องถูกแสดงอย่างครบถ้วนชัดเจน (ห้ามมีการบีบอัดหรือย่อขยายขนาดของโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต)
 6. . ระยะห่างที่เหมาะสมของโฆษณากับเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือปุ่มการสั่งงานต่างๆบนเว็บไซต์ไม่ควรน้อยกว่า -1 นิ้ว รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างโฆษณาด้วยกันเอง ก็ไม่ควรน้อยกว่า 1 นิ้วเช่นกัน
กฏและเงื่อนไขอื่นๆ
 1. หากเว็บไซต์ของท่าน มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาใดๆ ซึ่งส่งผลต่อสถิติการคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์ของท่านที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง กรุณาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง และเพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับจำนวนคลิกที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างทันท่วงที
 2. หากมี E-mail แจ้งเตือนการกระทำใดๆ จากทางบริษัทฯ ให้ตอบกลับภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ได้รับ E-mail ฉบับนั้น
เงื่อนไขการคิดรายได้
 1. ทางบริษัทฯ จะเริ่มคิดรายได้ให้กับเว็บไซต์ของท่าน หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการวางโฆษณาของท่านแล้วเท่านั้น หากเว็บไซต์ของท่านทำตามกฏและเงื่อนไขของทางบริษัทฯ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯจะเริ่มคิดรายได้ให้กับท่านทันที
 2. ในแต่ละเดือน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบยอดจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ (Impression) และยอดการคลิกของท่าน หากพบว่าบางคลิกมีความผิดปกติ เช่น คลิกมาจาก IP เดียวกัน แต่คลิกเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการนับคลิกเหล่านั้นทันที
 3. ในบางครั้งอาจจะมีการแสดงโฆษณาฟรี (เช่น ข่าวสาธารณะ, ข่าวช่วยเหลือต่างๆ) ท่านจะไม่ได้รับรายได้จากการคลิกโฆษณาฟรีนี้
 4. หากทางบริษัทฯ พบความผิดปกติในสถิติของท่าน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบจนได้ข้อสรุปว่าท่านไม่ได้ทำผิดกฎหรือเงื่อนไขในข้อตกลง ก่อนที่จะนำส่งรายได้ให้กับท่าน ดังนั้น การนำส่งรายได้อาจล่าช้าออกไป
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงการวางโฆษณาหรือการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านที่ส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และยอดคลิก ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชำระค่าโฆษณาในส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขการรับรายได้
 1. ทางบริษัทฯ จะโอนเงินค่าโฆษณาให้กับทางเว็บไซต์ เมื่อรายได้รวมในเดือนนั้นถึง 500 บาท หากไม่ถึงจะยกยอดการจ่ายไปจนกว่าจะถึง 500 บาท
 2. ทางบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% เป็นค่าโฆษณา (กรณีที่รายได้เกิน 1000 บาท)
 3. ทางบริษัทฯ จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ประมาณวันที่ 15 ของเดือนถัดไปและส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปทางไปรษณีย์
 4. ท่านจะต้องจัดส่งหลักฐานเพื่อขอรับรายได้มาที่บริษัท ดังต่อไปนี้
  • กรณีนิติบุคคล ให้ส่งสำเนาภพ.20 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีของนิติบุคคล
  • กรณีบุคคลธรรมดา ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง และสำเนาหน้าสมุดบัญชีของท่าน
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ทางบริษัทฯ จะยกเลิก ID ของท่าน หากไม่นำโฆษณาขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการอนุมัติและส่ง Code โฆษณาให้กับท่านแล้ว
 2. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านทุจริตในการคลิก หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ทางบริษัทฯจะทำการระงับ ID ของท่านทันที และท่านจะไม่ได้รับรายได้ทั้งหมด
 3. หากเว็บไซต์ของท่านได้กระทำการใดๆที่ผิดกฏและเงื่อนไขที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ข้างต้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านอาจจะถูกหักเงินบางส่วนหรือยกเลิกการจ่ายเงินทั้งหมดในรอบการจ่ายเงินนั้นๆ